Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

Tyrimas Ar norima saugios Lietuvos?

NATO

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA) jau 16 met? Lietuvoje veikianti nevyriausybin? organizacija siekianti supaindinti pla?i?j? visuomen? su transatlantinio gynybos Aljanso (NATO) tikslais, veikla, Lietuvos saugumo ir gynybos politika; aktyviai propaguojanti NATO id?jas ir vertybes.

Vienas i pagrindini? LATA udavini? yra teikti visuomenei patikim? informacij? apie naryst?s NATO privalumus utikrinant Lietuvos gyventoj? saugum?. Tod?l 2012 met? birelio m?nes? LATA informavo Lietuvos parlamentines politines partijas, kurios . m. gegu?s 8 d. pasira? susitarim? D?l gynybos politikos 2012-2016 m. (toliau ?takingiausios politin?s partijos), apie atliekam? i? Lietuvos politini? partij? rinkimini? program? monitoring?.

2012 m. spalio 11 dien? Seimo Spaudos konferencij? sal?je buvo pristatytas politini? partij? programini? nuostat?, tyrimas Ar norima saugios Lietuvos?. Tyrime pateikta min?t? partij? programini? nuostat?, susijusi? su Lietuvos gynybos politika, gynybini? paj?gum? stiprinimu, Lietuvos informacin?s erdv?s saugumo utikrinimu, atsaku ? XXI imtmetyje kylan?ias gr?smes ir i?kius demokratijoms, kaip jie apib?dinti naujojoje NATO strategin?je koncepcijoje bei ?sipareigojimais skirti krato apsaugai finansinius iteklius, kurie atitikt? Lietuvos ?sipareigojimus NATO ir utikrint? krato apsaugos sistemos pl?tr?, apvalga.

Kadangi 2012 met? rinkimai ? Seim? pasiymi savo iskirtinumu, nes tuo pa?iu vyks konsultacinis (patariamasis) referendumas d?l naujos atomin?s elektrin?s statybos Lietuvos Respublikoje (toliau Referendumas), tod?l ?takingiausi? politini? partij? poi?riai Referendumo klausimu taip pat buvo vienas i io tyrimo objekt?.

Atlikus tyrim? ir ?vertinus ?takingiausi? politini? partij? programas, Lietuvos rink?jams, kuriems r?pi alies saugumas, si?lytume balsuoti u partijas labiausiai atitinkan?ias j? l?kes?ius. Pagal Lietuvos saugumui teikiam? prioritet? ios politin?s partijos rikiuojasi taip:

  1. T?vyn?s S?junga Lietuvos krik?ionys demokratai;
  2. Politin? partija S?junga TAIP;
  3. Lietuvos socialdemokrat? partija;
  4. Tautinink? s?junga (Susivienijimas U Lietuv? Lietuvoje);
  5. Liberal? ir centro s?junga;
  6. Lietuvos Respublikos liberal? s?j?dis;
  7. Darbo partija;
  8. Lietuvos lenk? rinkim? akcija;
  9. Krik?ioni? partija;
  10. Partija Tvarka ir teisingumas.

Susipainti su tyrimu galima ?ia:Ar norima saugios Lietuvos?

dr. Audrius Skaistys

LATA pirmininkas

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato