Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

D?l Vilniuje vyksian?iam NATO Summit’ui skirt? l??

Prie 27 metus ?kurtos Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos steig?j? ikeltas pagrindinis tikslas buvo supaindinti pla?i?j? visuomen? su NATO tikslais ir veikla bei remti valstyb?s pastangas tapti pilnateisiais Euroatlantin?s bendrijos nariais. ? tiksl? pasiek?me, ta?iau ir po ?stojimo ? NATO 2004 metais toliau vykdome pilietinio ugdymo ir visuomen?s informavimo, vystomojo bendradarbiavimo projektus, teikiame pagalb? u savo laisv? kovojan?iai Ukrainai. i? met? liepos 11-12 dienomis Vilniuje vyksiantis NATO vir?ni? susitikimas (Vilnius NATO Summit) yra vis? Aljanso nari? ireikto pasitik?jimo Lietuva auk?iausias lygmuo ir svarbiausias saugumo srities ?vykis per m?s? organizacijos ir Lietuvos gyvavimo istorij? po ?stojimo ? NATO. iam renginiui visi privalome pasiruoti nepriekaitingai. Ta?iau viea informacija apie galimai neskaidrius neskelbiam? deryb? b?du vykdomus ?sigijimus kompromituoja ne tik atsakingas u pasirengim? institucijas, bet ir Lietuv?. Akivaizdiai uauktintos ?sigyjam? paslaug? kainos neatitinka NATO value for money standarto, kas sudaro prielaidas kompromituoti Lietuv? kaip negeban?i? ?gyvendinti auk?iausi? NATO reikalavim? (skaidrumo ir atskaitomyb?s srityse) Aljanso nar?. Visa tai kelia Lietuvos visuomen?s nusivylim?, kad ?d?tos diplomatin?s, politin?s, karin?s ir kitos pastangos Lietuvos, kaip patikimos NATO nar?s ?vaizdiui formuoti, nublanks prie galim? visuomenini? l?? ivaistym? pasinaudojant NATO Summit’o svarba. LATA organizacija, kaip visuomen?s, kuriai yra svarbi NATO ir Lietuvos naryst? iame Aljanse, dalis, konstatuoja, kad pasirengim? NATO Summit’ui Vilniuje neivengta klaid? ir ?tarumo e?li?, kuriuos taip pat vertins ir m?s? s?junginink? visuomen?s bei j? lyderiai. Paym?tina, kad tik UAB Litexpo vienintelio akcininko sprendimu iai bendrovei gal?jo b?ti skirtos l?os, kurios buvo ir yra galimai neracionaliai naudojamos perkant darbus ir paslaugas neskelbiam? deryb? b?du. Atsakingoms institucijoms si?lome itirti ? tebesit?siant? bandym? vaistyti m?s? visuomenines l?as ir, pasitvirtinus vieai pasirodiusiems praneimams d?l valstyb?s biudeto l?? netinkamo panaudojimo, reikalaujame u renginio organizavim? atsaking? asmen? teisin?s atsakomyb?s

Skaitykite daugiau: https://www.alfa.lt/aktualijos/lietuva/lata-piktinasi-pirkimais-nato-virsuniu-susitikimui-tai-kompromituoja-lietuva/288115/

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato