Dokumentai

PATVIRTINTA
LATA valdybos sprendimu Nr.1/01/06
2006-01-26

ATLANTO SUTARTIES LIETUVOS BENDRIJOS
JAUNIMO TARYBOS
NUOSTATAI

PREAMBULĖ

Atlanto Sutarties Lietuvos Bendrijos Jaunimo Taryba (toliau – Taryba) įkurta vadovaujantis Atlanto Sutarties Asociacijos (ATA) konstitucija ir Atlanto Sutarties Lietuvos Bendrijos (LATA) įstatais, kad kurtų ir palaikytų stiprią pilietinę visuomenę šalyse narėse, su specialiu tikslu – įtraukti ir sudominti jaunimą ATA ir jos jaunimo padalinio – YATA uždaviniais, tikslais ir jų įgyvendinimu. ATA susikūrė 1954 m. birželį ir susidaro iš eilinių, nevyriausybinių nacionalinių Tarybų, Komitetų ir Bendrijų. Jos pagrindinis tikslas yra ginti individų ir tautos teisę gyventi laisvėje, taikoje ir gerovėje.

I. TARYBOS PAVADINIMAS, STATUSAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 straipsnis. Tarybos pavadinimas ir statusas

1. Atlanto Sutarties Lietuvos Bendrijos Jaunimo Tarybos pavadinimas rodo šio jaunimo padalinio priklausomybę savo motininei organizacijai LATA ir paprastai yra vartojamas jos anglų kalbos trumpinys – LATAYC.

2. LATAYC yra LATA jaunimo skyrius.

2 straipsnis. Tarybos pagrindiniai tikslai

3. LATAYC pagrindiniai tikslai yra:

1) ugdyti ir stiprinti jaunimo susidomėjimą tarptautine politika, saugumo temomis, informuoti ir platinti diskusijas ir bendrą saugumą užtikrinančių organizacijų – NATO, JTO, ES ir ESBO tikslų ir uždavinių sampratą;

2) skatinti supratimą ir bendradarbiavimą tarp jaunimo iš ATA/YATA šalių narių ir šalių partnerių;

3) skatinti jaunimo dialogą su NATO;

4) siekti Lietuvos visuomenės palaikymo pasirinktam šalies užsienio politikos prioritetui – priklausymui Euro-Atlantinėms saugumo struktūroms, stiprinančiam Lietuvos ir kitų euroatlantinės erdvės valstybių saugumą, stabilumą ir gerovę;

5) kurti stabilią ir saugią Europą, besivadovaujančią Vakarų demokratijos tradicijomis ir vertybėmis;

6) tarptautinėje erdvėje kurti ir diegti Lietuvos kaip stiprios, demokratiškos, laisvos, saugios ir ekonomiškai pajėgios valstybės sampratą;

7) kurti Lietuvą, besivadovaujančią visuotinai pripažintomis asmens ir valstybės saugumo supratimo nuostatomis, stiprinančiomis bendruomeniškumą ir vieningą saugumo bei gerovės kiekvienam žmogui, šeimai ir valstybei siekį.

3 straipsnis. Tarybos pagrindiniai uždaviniai

4. LATAYC pagrindiniai uždaviniai yra:

1) skleisti informaciją ir rengti diskusijas apie tarptautinę politiką, saugumą ir sukurti bendrą šių sričių sampratą ATA šalių jaunimo tarpe;

2) renginių, kurių metu jaunimas gali vystyti kontaktus ir supratimą tarp skirtingų tautybių, skirtingos kilmės, kultūros ir religijos jaunų žmonių, organizavimas.

II. TARYBOS NARIAI IR JOS ORGANAI

4 straipsnis. Tarybos nariai

5. LATAYC nariai yra jauni žmonės nuo 14 metų ir ne vyresni kaip 35 metų amžiaus, kurie priklauso LATA teritoriniams padaliniams (skyriams).

6. LATAYC nariu yra LATA narys atitinkantis šių nuostatų 5 dalies reikalavimus, kurio nustatyto pavyzdžio užpildytą prašymą (priedas Nr.1) tapti Tarybos nariu, per LATA skyriaus pirmininką gauna ir patvirtina LATAYC valdyba.

7. Kiekvienas LATA skyrius, kuriame yra Tarybos narių, iš jų tarpo skiria atsakingą asmenį, kuris koordinuoja LATAYC veiklą tame skyriuje ir kurio duomenys yra pateikiami LATA pirmininko pavaduotojui, atsakingam už skyrių veiklą, ir LATA valdybai.

8. Kiekvienas Tarybos narys LATA įstatų ir šių nuostatų nustatyta tvarka gali rinkti ir būti renkamas Tarybos pirmininku arba Valdybos nariu, turėti kitas LATA įstatuose jos nariams nustatytas teises ir pareigas.

9. Tarybos nariai kito nei numatyta LATA įstatuose mokesčio nemoka ir yra privalomai prijungiami prie LATAYC elektroninės konferencijos.

10. Narystės Taryboje netenkama suėjus 36 metų amžiui ir kitais pagrindais sutampančiais su narystės LATA netekimo pagrindais.

5 straipsnis. Tarybos organai yra:

11. Visuotinis Tarybos narių susirinkimas.

12. LATAYC pirmininkas.

13. LATAYC valdyba.

III. VISUOTINIS TARYBOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

6 straipsnis. Visuotinis Tarybos narių susirinkimas

14. Visuotinis Tarybos narių susirinkimas yra šaukiamas ir vyksta bendradarbiaujant su LATA pagal Bendrijos įstatuose nustatytą tvarką kiekvienais metais LATA konferencijos metu.

15. Visuotinis Tarybos narių susirinkimas (toliau – Tarybos susirinkimas) iš savo narių atviru visuotinu balsavimu renka LATAYC pirmininką ir LATAYC valdybą.

16. Kiekvienas LATAYC narys turi vieną balsą Tarybos susirinkime tačiau balsams pasiskirsčius po lygiai Pirmininko balsas yra lemiamas.

7 straipsnis. Tarybos susirinkimo galios ir funkcijos:

17. Tarybos susirinkimas paprasta dalyvaujančiųjų tokiame susirinkime balsų dauguma priima sprendimus LATAYC ir LATA rėmuose, gali daryti savarankiškus pareiškimus, atsišaukimus, kurie turi atitikti šiuose nuostatuose įvardintus Tarybos tikslus ir uždavinius.

18. Tarybos susirinkimas priima šiuos sprendimus:

1) iš LATAYC narių renka Tarybos pirmininką;

2) iš LATAYC narių renka Tarybos valdybą, kurią sudaro 5 nariai;

3) pritaria šių nuostatų pataisoms, kurias vėliau teikia tvirtinti LATA valdybai;

4) tvirtina LATAYC Pirmininko ir Valdybos metinę ataskaitą;

IV. LATAYC PIRMININKAS IR VALDYBA

8 straipsnis. LATAYC pirmininkas

19. Tarybos pirmininkas:

1) atstovauja Tarybai;

2) gali dalyvauti LATAYC ir LATA valdybos posėdžiuose patariamojo balso teise;

3) prižiūri šių nuostatų 9 straipsnio 23 dalies ir Valdybos priimtų sprendimų vykdymą;

4) patvirtintą metinę LATAYC veiklos santrauką ir kitų metų veiklos planą teikia YATA jos nustatyta tvarka.

9 straipsnis. LATAYC valdyba valdybos sudarymas, sudėtis ir veikla

20. Rinkimų į LATAYC valdybą tvarka:

1) LATAYC valdybos nariai gali būti perrenkami kasmet.

2) amžiaus limitas kandidatuoti į Valdybą yra 35 metai rinkimų metu.

3) Kandidatas į Valdybą privalo iškelti savo kandidatūrą viešam aptarimui į LATAYC elektroninę konferenciją ne mažiau kaip 3 dienos prieš Tarybos susirinkimo ir rinkimų datą (šis reikalavimas galioja ir kandidatams į Tarybos pirmininkus).

21. LATAYC valdybą sudaro 5 Tarybos nariai, turintys sprendžiamojo balso teisę.

22. LATAYC valdybos kvorumą sudaro 3 nariai ir sprendimai yra teisėti jei už juos balsuoja ne mažiau nei 3 nariai.

23. LATAYC valdyba renkasi ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius, jos susirinkimai protokoluojami. LATAYC valdyba yra atsakinga už dalyvavimą YATA renginiuose ir atskaitinga šiai organizacijai.

24. LATAYC valdyba:

1) per LATA skyriuose esančius Tarybos narių veiklos koordinatorius organizuoja LATAYC veiklą;

2) sudaro narių sąrašus, pajungia juos į elektroninę konferenciją;

3) informuoja LATA valdybą ir visus Tarybos narius apie planuojamus renginius arba renginius, į kuriuos kviečiami dalyvauti;

4) apie LATAYC veiklą informuoja visuomenės informavimo priemones ir patys talpina šią informaciją LATA tinklalapyje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10 straipsnis. Nuostatų keitimai

25. Bet kokie šių nuostatų pakeitimai reikalauja 1/2 pritariančių Tarybos susirinkimo dalyvių balsų ir LATA Valdybos pritarimo.

26. Nuostatų pakeitimai įsigalioja iškart po LATA valdybos sprendimo priėmimo ir paskelbimo LATA tinklalapyje.

11 straipsnis. Laikinieji LATAYC pirmininko ir Valdybos įgaliojimai

Iki Tarybos susirinkimo Tarybos pirmininko ir Valdybos įgaliojimai suteikiami asmenims, kurie buvo išrinkti steigiamajame Tarybos susirinkime.

Priedas Nr.1

……………………………………
(vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data)

P R A Š Y M A S
(vieta)

……………………………………………………………….             …………………
(gyvenamoji vieta, telefonas, el.pašto adresas)                 (data)

LATA __________________skyriaus pirmininkui

Prašau mane priimti į LATA Jaunimo tarybą.
Sutinku, kad LATA Jaunimo taryboje, mano asmens duomenys bus tvarkomi narystės Taryboje tikslais.

………………………………
(parašas, v., pavardė)

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato