Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

LATA atstov? vizitas Ukrainoje

Gruodio 1-4 dienomis LATA nariai dr. Audrius Skaistys, mjr. ar?nas Ratkus ir dr. Jonas Andriukevi?iusdalyvavo tarptautin?je dekomunizacijos konferencijoje Lvove ir tre?iojoje tarptautin?je konferencijoje Ukrainos ir Lietuvos bendradarbiavimas agresijos i Rusijos pus?s s?lygomis, kuri vyko taip pat Ukrainoje Ivano Frankivske.
Lvove dalyvavo beveik vis? suinteresuot? visuomenini? organizacij?, politine analize usiiman?i? institut? atstovai, miesto ir srities akademin? bendruomen?, valstybini? institucij?, usiiman?i? istorine atmintimi ir archyvais, atstovai, politikai. Ivano Frankivske dalyvavo miesto ir apskrities valdios atstovai, vietos politikai, mokslininkai, visuomenininkai, kariuomen?s ir diplomatinio korpuso atstovai. Pirmosios konferencijos ivados labai dviprasmikos:
- Dekomunizacija, leninopadas (paminkl? leninui ir kitiems bolevikams griovimas/naikinimas) spar?iau ir aktyviau vyksta Ryt? Ukrainoje. Ir vykdomas b?tent rusakalbi? ukrain? inciatyva ir rankomis. Didiausias stabdis Ukrainoje iuo klausimu – centrin? Ukraina. (Vakarai tiesiog tai padar? gerokai anks?iau – po 1990-t?j?.) Toks vaizdas – kad uuod? parako kvap? mon?s suskubo atsikratyti vis? dar esan?i? didiojo brolio simboli?…
- Prasid?jus masiniam bolevikinio palikimo valymui, staiga (per pastaruosius du metus) atkuto….. paveldosauga. Visuomen? buvo ir yra ?velta ? defokusuojan?ias diskusijas apie menin?/istorin? vertingum? ir visokius kitus paveldosauginius lamtus. pvz. Kirovas buvo niekas, ar ne, nes uvo prie Stalino ?sisiaut?jim? (o Kirovogradas – didelis miestas ir apskrieties centras). odiu situacija labai matyta ir gird?ta alio tilto balvoniados metu.
- Ir nepaskutinis – finansinis dekomunizacijos aspektas – problema finansin?. Trumpai – vienas ponas rusakalbis i ryt? teig?: „K? daryti, m?s? 6000 gyventoj? miestelyje reikia keisti Lenino ir kit? bolevik? gatvi? pavadinimus… I kur paimti pinig? 2000 gatvi? lenteli?, jau nekalbant apie popierinius pakeitimus??? Gyventojai patys l?? neturi, bedarbyst? didel?, visi laukia savivaldos pagalbos, o ji basa… „tokios tai vat godos. Buitin? problema – bet ji yra. Nors imk ir atidaryk s?skait? kad mon?s suaukot? ir nors vien? kaimuk? savo l?omis i bolevikinio paveldo itrauktum?m. (Beje, to pono pasakojimu: kai prasid?jo gatvi? pavadinim? keitimo vajus – smarkiai sukilo lenteli? gamybos kainos. Patriotizmas patriotizmu, o bizn? daryti reikia…).
Prie antr?j? konferencij? Ivano Frankivske susitikome su ATO (antiteroristin?s operacijos Ryt? Ukrainoje) kariais, dalyvavusi? iame kare susivienijimo Ivano Frankivsko srityje vadovais Romanu Parcejumi ir Ruslanu Jackivu. Su jais aptar?me galim? pagalb? sueist?j? gydymo ir kari? vaik? poilsio stovykl? Lietuvoje organizavim?, o taip pat bendradarbiavimo tarp Lietuvos auli? s?jungos (LS) ir ATO susivienijimo nari? umezgimas. Tomis pa?iomis id?jomis pasidalinome ir su Ivano Frankivsko apskrities administracijos virininko pavaduotoju Igoriu Pasi?niaku. Gr?us ? Lietuv? apie ias id?jas informuosime LS vadovyb?.
Susitikime su Ivano Frankivsko meru Ruslanu Marcinkivu perdaviau link?jimus nuo Trak? (bendradarbiaujan?io su Ivano Frankivsku) valdios, gavau uduot? perduoti atsakom?j? link?jim?. Be to, meras min?jo, kad vyksta intensyvus susirain?jimas su Palangos savivaldyb? d?l bendradarbiavimo sutarties pasiraymo.
Konferencij? organizavo LATA partneriai NATO Informacijos centras prie Priekarpat?s Vasilio Stefaniko vardo universiteto, kurio vadovas Olegas Bilousas surinko akademin? bendruomen? ne tik i Ivano Frankivsko, bet ir i Lucko ir Ugorodo. Lietuvos atstovai Audrius Skaistys ir Aurys Kri?i?nas savo praneimais atkreip? konferencijos dalyvi? d?mes? ? visuomen?s dekomunizavimo svarb? ir kar? vieojoje erdv?je, kaip visuomen?s mulkinimo antologij?. Aptartas nemenkas kiekis bendradarbiavimo sri?i?, bet esmin? betarpiki kontaktai tarp ?vairi? interes? grupi? buvo pripainti svarbiausiais. Tod?l ir paraleriai konferencijai ?vyk? Kauno Respublikin?s ligonin?s atstov? Rimanto Autuko ir Jono Andriukevi?iaus susitikimai su potencialiais partneriais tiek Lvove, tiek Ivano Frankivske yra akivaizdus tiesioginio kontakt? umezgimo pavyzdys.
Ubagiant konferencij? nuspr?sta ketvirt?j? tarptautin? konferencij? surengti 2016 met? vasario m?nes? Lietuvoje.

Informacij? pareng? LATA Valdybos narys dr. Audrius Skaistys

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato