Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/lata/domains/lata.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 46

Rezoliucija d?l Lietuvos Respublikos pilie?i? pasirengimo ginti T?vyn?

Lietuvos v?liava
REZOLIUCIJA
D?L LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIE?I? PASIRENGIMO GINTI T?VYN?
2011 m. vasario 5 d.
Vilnius
Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA):

atsivelgdama, kad koviniuose Lietuvos kariuomen?s vienetuose yra ymus eilini? kari? tr?kumas, o iuo metu bendras krato apsaugos sistemoje tarnaujan?i? kari? skai?ius yra pats maiausias nuo Nepriklausomos valstyb?s atk?rimo 1990 m.;

nesuprasdama kod?l, po Rusijos pasitraukimo i ?prastin?s ginkluot?s Europoje (CFE) sutarties ir agresijos prie Gruzij? 2008 m. pasikeitusi tarptautinio saugumo situacija nebuvo atspind?ta strateginiuose Lietuvos saugumo sistem? nustatan?iuose dokumentuose;

pabr?dama, kad Lietuvos gynybos ilaid? dalis nuo BVP toliau mainama ir 2011 m. sieks tik 0,88 proc., kas dar labiau apsunkins profesin?s karo tarnybos kari? samdym?;

inodama, kad vieno profesin?s karo tarnybos kario ilaikymas per metus valstyb?s biudetui kainuoja tiek pat, kiek penki? auktini? kari? arba deimt kari? savanori?, o ekonominio sunkme?io s?lygomis kariuomen?s formavimas iimtinai samdos pagrindais spartina jos ma?jim?, yra nedovanotinas alies gynybini? paj?gum? silpninimas;

pasteb?dama, kad did?jant kariuomen?s ir visuomen?s atskir?iai, ma?ja visuomen?s susidom?jimas nacionaliniu ir tarptautiniu saugumu, Lietuvos kariuomene ir alies gynyba apskritai;

primindama, kad esama pilietikumo ugdymo sistema neskatina jaunuoli? savanoryst?s, k? akivaizdiai byloja nuolat ma?jantis kari? savanori? skai?ius maiausias nuo SKAT (KASP) ?k?rimo 1991 m.;

atkreipdama d?mes?, kad dauguma iaur?s Europos valstybi?, tarp j? ir NATO nar?s, ilaik? paauktin? jaunuoli? karin? rengim? kaip pagrindin? rezervo paj?g? altin?;

susir?pinusi, kad nutrauktas vienos i svarbiausi? ilgalaiki? valstybini? nacionalinio saugumo stiprinimo pilietinio ir tautinio ugdymo programos finansavimas, demonstruoja atsain? valstyb?s poi?r? ? pilietikumo puosel?jim?, kad esama vietimo ir mokslo sistema nepaj?gi jaunajai kartai diegti pilietikumo vertybi? ir tod?l, palyginti su kitomis ES alimis, pagal pilietin?s galios indeks? Lietuva vis dar maai pilietikai aktyvi;

suprasdama, kad pilietikai motyvuotas bei tinkamai parengtas Lietuvos pilietis bus patikimas ir itikimas Lietuvos Valstyb?s gyn?jas;

si?lo:

- nustatyti ir greta profesin?s karo tarnybos lygiagre?iai vystyti ?vairias pilie?i? karin?s tarnybos atlikimo formas (savanori?, paauktin?, alternatyvi?j?), kad b?t? efektyviai utikrinta kiekvieno pilie?io konstitucin? pareiga ginti savo Valstyb?;

- numatyti lengvatas, priimant ? valstybines aukt?sias mokyklas ir statutin? valstyb?s tarnyb?, taip pat b?sto paskol? pal?kan? dalinio kompensavimo ir kitas motyvacines priemones, kurios skatint? pilie?ius savanorikai atlikti pareig? Lietuvai;

- nelaukti usit?susi? karo prievol?s reform? pabaigos ir nedelsiant prad?ti organizuoto rezervo vienet? rengim? pagal galiojan?ius ?statymus;

- atnaujinti pilietinio ugdymo programos veikim? ir patvirtinti atitinkam? finansavim?, kad vietimo ir mokslo ?staigos b?t? suinteresuotos iai sri?iai skirti didesn? d?mes?.

Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA)
visuotinio susirinkimo vardu,

LATA pirminink? Gintar? Skaist?

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato