ATLANTO SUTARTIES LIETUVOS BENDRIJOS ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (toliau – Bendrija) yra savanoriškas asmenų susivienijimas į ribotos civilinės atsakomybės viešąjį juridinį asmenį, kurio teisinė forma yra asociacija, veikianti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu.
2. Bendrija yra tarptautinės Atlanto sutarties asociacijos (ATA), vienijančios NATO remiančias nevyriausybines organizacijas, narė. Atsižvelgiant į tai ir tai, kad Bendrijos pavadinimo vertimo į anglų kalbą trumpinys – LATA – yra nusistovėjęs visuomenėje, Bendrija sutrumpintai vadinama LATA.
3. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais, savo įstatais (toliau – Įstatai) ir kitais teisės aktais.
4. Bendrijos buveinė yra Pylimo g. 36., LT-01135, Vilnius, Lietuvos Respublika.
5. Bendrijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
6. Bendrijos veiklos terminas neribotas.
7. Bendrija yra ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija, turinti paramos ir labdaros gavėjo statusą ir galinti sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis.

II. BENDRIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLA

8. Bendrijos tikslai yra:
8.1. propaguoti ir remti Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) pripažįstamas ir ginamas vertybes, jos tikslus ir veiklą stiprinant Europos bei transatlantinės bendruomenės saugumą;
8.2. puoselėti Lietuvos narystę NATO, dvišalių ir daugiašalių Lietuvos santykių su kitomis NATO narėmis ir siekiančiomis narystės šioje organizacijoje valstybėmis plėtrą;8.3. puoselėti Lietuvos dalyvavimą bendroje Europos Sąjungos (ES) saugumo ir gynybos politikoje, kuri stiprintų NATO veiklą;
8.4. įtraukti jaunimą į Bendrijos veiklą ir skatinti jį aktyviai dalyvauti pilietinės visuomenės kūrime;
8.5. koordinuoti Bendrijos narių veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti kiek tai susiję su Bendrijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.
9. Siekdama savo tikslų Bendrija:
9.1. telkia plačiosios visuomenės paramą NATO ir ES saugumo ir gynybos politikai;
9.2. dalyvauja ugdant Lietuvos gyventojų pasiryžimą ginti Lietuvos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką. Propaguoja Lietuvos nacionalinio saugumo interesus ir jų užtikrinimo principus, prisideda prie visuomenės pasirengimo ginti Lietuvą vadovaudamasi visuotiniu ir besąlygišku gynybos principu, suderintu su NATO kolektyvinės gynybos principu.
9.3. remia Lietuvos kariuomenės ir visos krašto apsaugos sistemos plėtojimą, grindžiamą demokratinės civilių kontrolės principais, dalyvavimu NATO ir ES saugumo ir gynybos institucijų veikloje;
9.4. ugdo Lietuvos kariuomenės ir visuomenės tarpusavio supratimą bei pasitikėjimą;
9.5. ugdo Lietuvos jaunimo patriotiškumą, pilietiškumą, skatina tarptautinį bendradarbiavimą, domėjimąsi nacionalinio ir tarptautinio saugumo sritimi ir įsitraukimą į šioje srityje organizuojamas iniciatyvas;
9.6. inicijuoja ir organizuoja susitikimus, konferencijas, seminarus, visuomenės susirinkimus ir kitokius viešuosius renginius;
9.7. nagrinėja vidaus ir užsienio politiką, susijusią su nacionalinio saugumo klausimais, analizuoja vidines ir išorines grėsmes nacionaliniam saugumui (tarptautinis terorizmas, korupcija, nelegali migracija, politinės, karinės, ekonominės ir kitos grėsmės) bei rengia išvadas dėl politikos kryptis nustatančių dokumentų ir galimos šių grėsmių prevencijos;
9.8. analizuoja ir skleidžia viešąją informaciją, užsiima leidybine veikla;
9.9. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su giminingomis Lietuvos, kitų šalių ir tarptautinėmis organizacijomis, kitomis organizacijomis, fondais ir institucijomis.

IV. BENDRIJOS STRUKTŪRA

10. Bendriją sudaro:
10.1. Bendrijos nariai;
10.2. Bendrijos konferencija;
10.3. Bendrijos valdymo organai,
10.4. Bendrijos kontrolės ir etikos komisija – Bendrijos kontrolės organas;
10.5. Bendrijos skyriai;
10.6. Bendrija savo veiklai užtikrinti gali steigti šiuos Bendrijos struktūrinius padalinius: filialus, atstovybes, komitetus, komisijas, darbo grupes ir panašiai.
11. Bendrijos valdymo ir kontrolės organų nariais gali būti tik fiziniai asmenys, o kitų struktūrinių padalinių nariais – fiziniai ir juridiniai asmenys.
12. Bendrijos valdymo organus sudaro:
12.1. Bendrijos pirmininkas;
12.2. Bendrijos valdyba;
13. Bendrijos narys gali eiti tik vienas iš šių pareigų: Bendrijos pirmininko, Bendrijos pirmininko pavaduotojo, Bendrijos valdybos (išskyrus Bendrijos valdybos pirmininką) ar Kontrolės ir etikos komisijos nario.

IV. BENDRIJOS KONFERENCIJA, JOS SUŠAUKIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

14. Bendrijos konferencija yra aukščiausiasis Bendrijos organas, turintis visas visuotinio Bendrijos narių susirinkimo teises
15. Eilinę Bendrijos konferenciją šaukia ir jos darbotvarkės projektą teikia Bendrijos pirmininkas savo iniciatyva arba Bendrijos valdybos teikimu ne rečiau kaip kartą per metus.
16. Neeilinę Bendrijos konferenciją per vieną mėnesį šaukia Bendrijos pirmininkas, jeigu to reikalauja Bendrijos valdyba ar ne mažiau kaip 1/5 visų Bendrijos narių.
17. Bendrijos konferencijoje dalyvauja Bendrijos nariai (jei Bendrijos narys yra juridinis asmuo, tai dalyvauja tam juridiniam asmeniui atstovaujantis asmuo) [toliau – dalyviai].
18. Bendrijos konferencijos laiką ir vietą Bendrijos pirmininkas [elektroniniu paštu ar kitu dalyviams priimtinu būdu] per Bendrijos skyrių pirmininkus praneša visiems dalyviams ne mažiau kaip prieš dešimt darbo dienų. Konferencijos laikas ir vieta ne mažiau kaip prieš penkias darbo dienas yra paskelbiama ir oficialiame Bendrijos interneto tinklalapyje [svetainėje]. Bendrijos pirmininkas gali sudaryti organizacinę grupę Bendrijos konferencijai parengti ir įpareigoti šią grupę atlikti visą su pasirengimu konferencijai susijusį darbą.
19. Bendrijos konferencijos sprendimai priimami paprasta konferencijos dalyvių balsų dauguma ir yra teisėti, jeigu joje dalyvavo ne mažiau kaip 1/3 visų Bendrijos narių. Sprendimai dėl Įstatų pakeitimo, Bendrijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) gali būti priimti ne mažiau kaip 2/3 konferencijos dalyvių balsų dauguma, jeigu Bendrijos konferencijoje dalyvavo ne mažiau kaip 1/3 visų Bendrijos narių.
20. Bendrijos konferencija:
20.1. tvirtina, keičia ir papildo Įstatus;
20.2. renka, tvirtina antrai kadencijai arba atšaukia Bendrijos pirmininką, jo pavaduotojus ir Bendrijos valdybos, Kontrolės ir etikos komisijos narius;
20.3. turi teisę priimti bet kokius sprendimus Bendrijos veiklos klausimais ir naikinti ar pakeisti Bendrijos valdybos, Bendrijos pirmininko ar jo pavaduotojų arba Bendrijos struktūrinių padalinių sprendimus;
20.4. tvirtina Bendrijos veiklos planą, Bendrijos skyrių nuostatus arba paveda šiuos dokumentus tvirtinti Bendrijos valdybai;
20.5. svarsto ir priima sprendimus dėl Bendrijos pirmininko, valdybos bei Kontrolės ir etikos komisijos metinių ataskaitų;
20.6. nustato Bendrijos stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį. Bendrijos stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo ir panaudojimo tvarka nustatoma Bendrijos skyrių nuostatuose;
20.7. tvirtina Bendrijos metinę finansinę atskaitomybę.

V. BENDRIJOS VALDYMO ORGANAI, JŲ ĮGALIOJIMAI IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

21. Bendrijos pirmininkas renkamas Bendrijos konferencijoje iš Bendrijos narių. Tas pats asmuo Bendrijos pirmininku renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Viena kadencija tęsiasi dvejus metus.
22. Bendrijos pirmininkas:
22.1. vadovauja Bendrijos veiklai, organizuoja Bendrijos veiklos plano įgyvendinimą;
22.2. atstovauja Bendrijai, vadovaudamasis Bendrijos konferencijos ir / ar Bendrijos valdybos sprendimu sudaro sandorius;
22.3. koordinuoja Bendrijos struktūrinių padalinių ir narių veiklą, užtikrina racionalų Bendrijos lėšų panaudojimą;
22.4. teikia Bendrijos konferencijai svarstyti metinę Bendrijos veiklos ir finansinę ataskaitą;
22.5. gali dalyvauti Bendrijos valdybos posėdžiuose patariamojo balso teise;
22.6. teikia Bendrijos konferencijai Bendrijos pirmininko pavaduotojo kandidatūrą (-as);
22.7. Bendrijos vardu daro pareiškimus, prieš tai suderinęs pareiškimo turinį su Bendrijos valdyba.
23. Bendrijos valdyba yra kolegialus Bendrijos valdymo organas, planuojantis, organizuojantis ir pagal kompetenciją užtikrinantis Bendrijos veiklą.
24. Bendrijos valdybą sudaro 9 nariai. Bendrijos valdybos posėdžio kvorumą sudaro 5 nariai. Bendrijos valdyba renkasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Bendrijos valdybos posėdžius organizuoja Valdybos pirmininkas, kuris yra renkamas iš valdybos narių Bendrijos konferencijoje. Sprendimai Bendrijos valdyboje priimami paprasta balsų dauguma, balsams pasidalijus po lygiai, lemia Bendrijos valdybos pirmininko balsas. Jei Valdybos pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.
25. Bendrijos valdyba:
25.1. iš savo narių renka Bendrijos atsakingąjį sekretorių, iždininką ir Bendrijos valdybos pirmininką pavaduojantį Bendrijos valdybos narį;
25.2. rengia Bendrijos veiklos plano, kitų Bendrijos konferencijos sprendimų [dokumentų] projektus. Bendrijos konferencijai pavedus, tvirtina Bendrijos veiklos planą ir Bendrijos konferencijos sprendimų [dokumentų] galutinę redakciją;
25.3. sprendžia neatidėliotinus Bendrijos veiklos klausimus, planuoja nuolatinę Bendrijos veiklą ir įgyvendina suplanuotas priemones arba organizuoja jų įgyvendinimą;
25.4. tvarko Bendrijos dokumentus ir Bendrijos interneto svetainę, per kurią informuoja Bendrijos narius apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Bendrijos veiklai, Bendrijos veiklos organizavimą, Bendrijos narių apskaitą, taip pat skleidžia viešąją informaciją, atitinkančią Įstatuose nustatytų tikslų įgyvendinimą;
25.5. priima sprendimus dėl narių priėmimo į Bendriją ar pašalinimo iš jos Įstatuose nustatyta tvarka ir atvejais, tvarko Bendrijos narių apskaitą;
25.6. savo kadencijos laikotarpiui gali sudaryti ir koordinuoti Bendrijos komitetų, komisijų ar darbo grupių veiklą;
25.7. priima sprendimus dėl sutarčių sudarymo, Bendrijos skyrių steigimo ar panaikinimo, atskiro juridinio asmens statuso jiems suteikimo ar tokio statuso panaikinimo;
25.8. priima sprendimus dėl Bendrijos narystės nacionalinėse ar tarptautinėse nevyriausybinėse organizacijose arba asociacijose, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja šiems Įstatams, ir per Bendrijos pirmininką palaiko nuolatinį ryšį su tomis organizacijomis;
25.9. rengia ir teikia savo metines veiklos ataskaitas Bendrijos pirmininkui ir Bendrijos konferencijai;
25.10. tvirtina Bendrijos skyrių, filialų ir atstovybių nuostatus, Bendrijos iždininko ataskaitą;
26. Bendrijos atsakingasis sekretorius tvarko Bendrijos raštvedybą.
27. Bendrijos lėšas administruoja Bendrijos iždinininkas. Bendrijos iždininkas finansinę ataskaitą teikia Kontrolės ir etikos komisijai ir Bendrijos valdybai.

VI. BENDRIJOS KONTROLĖS ORGANAS, JO ĮGALIOJIMAI IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

27. Bendrijos lėšas administruoja Bendrijos iždinininkas. Bendrijos iždininkas finansinę ataskaitą teikia Kontrolės ir etikos komisijai ir Bendrijos valdybai.
28. Kontrolės ir etikos komisija yra kolegialus Bendrijos kontrolės organas, kurį sudaro 3 Bendrijos nariai, išrinkti Bendrijos konferencijoje.
29. Bendrijos kontrolės ir etikos komisija renkasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius. Kontrolės ir etikos komisijos posėdžius organizuoja šios komisijos pirmininkas. Kontrolės ir etikos komisijos posėdžio kvorumą sudaro 2 jos nariai. Sprendimai Bendrijos kontrolės ir etikos komisijoje priimami paprasta balsų dauguma, balsams pasidalijus po lygiai, lemia Kontrolės ir etikos komisijos pirmininko balsas. Jei Bendrijos kontrolės ir etikos komisijos pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.
30. Kontrolės ir etikos komisija:
30.1. iš savo narių renka Kontrolės ir etikos komisijos pirmininką;
30.2. tikrina Bendrijos ir visų jos struktūrinių padalinių finansinę ir ūkinę veiklą ir teikia patikrinimo išvadas Bendrijos valdymo organams;
30.3. svarsto Bendrijos narių raštiškus skundus ir sprendžia dėl šių įstatų ir kitų teisės aktų, nustatančių asociacijos veiklą, nuostatų pažeidimų, taip pat sprendžia etinio pobūdžio ginčus ar etikos pažeidimus;
30.4. kasmet teikia savo veiklos ataskaitą ir išvadą dėl Bendrijos lėšų panaudojimo Bendrijos valdymo organams;
30.5. svarsto jai adresuotus raštiškus pareiškimus Bendrijos veiklos klausimais ir sprendžia dėl jų;
30.6. kontrolės ir etikos komisijos nariai gali dalyvauti Bendrijos valdybos posėdžiuose patariamojo balso teise;
30.7. teikia siūlymus Bendrijos valdybai dėl pašalinimo iš Bendrijos narių, atstato narystę Bendrijoje.

VII. PRIĖMIMAS Į BENDRIJĄ, BENDRIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS BEI PAŠALINIMAS IŠ BENDRIJOS, BENDRIJOS GARBĖS NARIAI

31. Bendrijos nariu gali būti fizinis asmuo, sulaukęs 14 metų, pripažįstantis Bendrijos įstatus, raštiškai įsipareigojęs jų laikytis ir išpildęs juose esančias narystės Bendrijoje sąlygas. Bendrijos nariu gali būti ir Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, remiantis Bendrijos tikslus, pagal savo veiklos pobūdį, galintis tapti Bendrijos nariu ir su Bendrija pasirašęs narystės ir bendradarbiavimo sutartį.
32. Asmuo, norintis tapti Bendrijos nariu:
32.1. pateikia raštišką prašymą Bendrijos Pirmininkui, Bendrijos valdybai ar Bendrijos skyriaus pirmininkui;
32.2. užpildo nustatyto pavyzdžio anketą (skirtingą fiziniams ir juridiniams asmenims);
32.3. sumoka stojamąjį įnašą ir metinį nario mokestį.
33. Bendrijos narys būdamas fizinis asmuo turi teisę:
33.1. dalyvauti Bendrijos konferencijoje ir priimant jos kompetencijai priklausančius sprendimus šių Įstatų nustatyta tvarka;
33.2. rinkti ir, sulaukęs 18 metų, būti renkamas į Bendrijos valdymo ar kontrolės organus;
33.3. naudotis Bendrijos teikiamomis paslaugomis, skirtomis Bendrijos narių informaciniams, mokslo, edukaciniams, profesiniams ir laisvalaikio poreikiams tenkinti;
33.4. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;
33.5. bet kuriuo metu išstoti iš Bendrijos. Tokiu atveju Bendrijai sumokėti stojamasis nario įnašas ir nario mokestis ar kitaip Bendrijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Bendrijos narys, išstodamas iš Bendrijos, apie tai raštu praneša Bendrijos valdybai ar Bendrijos skyriaus pirmininkui;
33.6. būdamas jaunesnis kaip 18 metų gali įgyti Bendrijoje teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka;
33.7. į kitas teisės aktų ir Bendrijos įstatų nustatytas teises.
34. Bendrijos narys būdamas juridinis asmuo turi teisę:
34.1. per savo įgaliotą atstovą dalyvauti Bendrijos konferencijoje ir priimant jos kompetencijai priklausančius sprendimus šių Įstatų nustatyta tvarka;
34.2. dalyvauti Bendrijos veikloje ir įgyti kitas teises ir pareigas Bendrijoje vadovaudamasis šiais Įstatais ir su Bendrija sudaryta narystės ir bendradarbiavimo sutartimi.
35. Bendrijos narys privalo:
35.1. aktyviai dalyvauti Bendrijos veikloje;
35.2. kasmet mokėti nario mokestį;
35.3. laikytis Bendrijos įstatų.
36. Bendrijos narys už veiklą, nesuderinamą su Bendrijos tikslais, ar nedalyvavimą Bendrijos veikloje be pateisinamos priežasties, arba jei 2 metus iš eilės nesumoka nario mokesčio Bendrijos valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš Bendrijos narių. Pašalinimas iš Bendrijos narių gali būti apskųstas Kontrolės ir etikos komisijai, kuri gali panaikinti sprendimą dėl asmens pašalinimo iš Bendrijos narių.
37. Bendrijos garbės nariai yra Lietuvai ir jos narystei NATO nusipelnę asmenys. Bendrijos garbės nario vardą suteikia Bendrijos valdyba, o tai patvirtinantį liudijimą įteikia Bendrijos pirmininkas.
38. Bendrijos garbės narys gali dalyvauti Bendrijos valdymo ir kontrolės organų posėdžiuose patariamojo balso teise. Bendrijos valdybai įgaliojus Bendrijos garbės narys gali atstovauti Bendrijai.

VIII. BENDRIJOS SKYRIAI

39. Bendrijos skyriai veikia pagal Bendrijos skyriaus nuostatus, Bendrijos valdybos sprendimu patvirtintus kiekvienam skyriui atskirai.
40. Bendrijos skyriai steigiami toje gyvenamojoje vietovėje, kur yra ne mažiau nei 3 Bendrijos nariai, jiems surengus steigiamąjį Bendrijos skyriaus susirinkimą.
41. Steigiamasis Bendrijos skyriaus susirinkimas turi būti protokoluojamas, šio susirinkimo metu priimti sprendimai dėl Bendrijos skyriaus įsteigimo, Bendrijos skyriaus pirmininko išsirinkimo ir kiti yra surašomi minėto susirinkimo protokole. Bendrijos skyriaus steigiamojo susirinkimo protokolas ir Skyriaus narių anketos perduodamos Bendrijos pirmininkui ar jo pavaduotojui, atsakingam už skyrių veiklą.
42. Bendrijos pirmininkas ar jo pavaduotojas, atsakingas už skyrių veiklą, gavęs Bendrijos skyriaus steigiamojo susirinkimo protokolą ir kitus Bendrijos skyriui įsteigti būtinus dokumentus teikia juos Bendrijos valdybai, kuri priima sprendimą dėl Bendrijos skyriaus įsteigimo.
43. Bendrijos skyriaus veiklai vadovauja Bendrijos skyriaus visuotiniame susirinkime išrinktas Bendrijos skyriaus pirmininkas.
44. Bendrijos skyriaus pirmininkas:
44.1. skyriaus veiklos teritorijoje priima ir registruoja Bendrijos narius ir jų sąrašus nedelsdamas pateikia Bendrijos valdybai arba Bendrijos pirmininko pavaduotojui, atsakingam už skyrių veiklą;
44.2. rengia Bendrijos skyriaus nuostatų projektą, kurį suderina su Bendrijos pirmininko pavaduotoju, atsakingu už skyrių veiklą, ir per jį teikia tvirtinti Bendrijos valdybai;
44.3. esant galimybėms, poreikiui ir pagrindui siekia, kad Skyriui būtų suteiktas atskiro juridinio asmens statusas;
44.4. vadovauja skyriaus veiklai, užtikrina stojamųjų nario įnašų ir nario mokesčių surinkimą ir surinktų lėšų racionalų panaudojimą.
45. Bendrijos skyrius (toliau – skyrius) veikia pagal Bendrijos valdybos patvirtintus nuostatus. Juose turi būti nurodyta:
45.1. skyriaus pavadinimas;
45.2. skyriaus buveinė (adresas);
45.3. skyriaus veiklos tikslai ir veiklos būdai;
45.4. skyriaus valdymo organas(-ai) ir jo(-ų) kompetencija;
45.5. skyriaus veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
45.6. skyriaus narių stojamųjų nario įnašų ir nario mokesčių panaudojimas;
45.7. kitos įstatymų ar Įstatų nustatytos nuostatos;
45.8. skyrius nuostatuose taip pat turi būti nurodoma informacija apie skyrių įsteigusius asmenis, ir, jei steigėjas(-i) yra juridinis(-ai) asmuo(-enys), tai nurodomas juridinio(-ų) asmens(-ų) valdymo organo(-ų), turinčio(-ių) teisę skirti ar atšaukti savo atstovą(-us) į skyriaus valdymo organą(-us), priimti kitus sprendimus dėl skyriaus veiklos.

IX. BENDRIJOS TEISĖS

46. Bendrijos rėmėjai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kokiu nors būdu remiantys Bendrijos veiklą.
47. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje. Bendrijos skyriai gali turėti juridinio asmens teises.
48. Bendrijos teises nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, šie Įstatai ir kiti teisės aktai.
49. Bendrija turi teisę:
49.1. įstatymų ir šių Įstatų nustatyta tvarka steigti asociacijas arba į jas įstoti, steigti savo filialus, atstovybes, įstaigas, įmones, fondus Lietuvoje ir užsienyje;
49.2. užsiimti leidybine veikla ar kitais būdais skleisti viešąją informaciją;
50. Bendrijos lėšas sudaro lėšos, gautos iš rėmėjų, fondų, valstybinių ir nevalstybinių organizacijų ir kitos teisėtai gautos lėšos.
51. Bendrijos lėšos gali būti naudojamos tik šių Įstatų nustatytais tikslais ir Bendrijos skyrių nuostatų nustatyta tvarka.
52. Bendrijos simboliką (emblemą, vėliavą, ženklelius ir panašiai) tvirtina Bendrijos valdyba. Bendrija turi apvalų antspaudą, kurio išoriniame žiede yra įrašas didžiosiomis raidėmis „Atlanto sutarties Lietuvos bendrija“ ir NATO simbolis (kompaso rožė apskritime), o vidiniame skritulyje įrašas didžiosiomis raidėmis „●Vilnius●Lietuvos Respublika ir Gediminaičių stulpų simbolis“.
53. Bendrija gali būti pertvarkyta ar pasibaigti (būti reorganizuota ar likviduota) šių Įstatų nustatyta tvarka arba teismo sprendimu, įstatymų nustatyta tvarka. Bendrijos pertvarkymo ar pasibaigimo (reorganizavimo ar likvidavimo) klausimus sprendžia Bendrijos konferencijos sudaryta komisija.
54. Bendrija apie numatomą reorganizavimą ar likvidavimą ir kitus pranešimus viešai skelbia dienraštyje „Lietuvos žinios“.
Šie Įstatai patvirtinti Bendrijos konferencijoje 2005 m. kovo 26 d.

Vytautas Umbrasas
Bendrijos pirmininkas
2005-03-29

map klaipeda telsiai taurages marijampoles alytus kaunas vilnius vilnius panevezys
facebook rss
nato